http://xd603.good.to - Xây dựng cầu đường - Mọi nẻo đường đều dẫn đến tương lai!

Máy tính trên Web

Chia (/) Lấy Căn Nhân (*) Nghịch đảo Trừ (-) Gọi nhớ Website Lớp XD603 - Trường ĐH DL HP , Đổi dấu Cộng (+) Nhớ bớt Xóa sạch (Esc) Xóa một chữ số sau cùng (Backspace) Kết quả (Enter) Nhớ thêm

Có thể sử dụng bàn phím hoặc chuột để làm tính.
http://xd603.good.to Cảm ơn Yahoo!