Homepage Contact Sitemap  
Trang chính
 
Trang chủ Tin tức Nghe nhạc Radio & Tivi Online Phần mềm FireFox Toolbar Web-Mail Nguồn RSS
 
 
     

Download FireFox 26.11.2014 21:07
Các phím tắt sử dụng trên trình duyệt FireFox

Mozilla Firefox Keyboard Shortcuts

Các phím tắt sử dụng trên trình duyệt FireFox

This is a list of the most common keyboard shortcuts in Mozilla Firefox
Đây là danh sách của hầu hết các phím tắt sử dụng trong trình duyệt  Mozilla Firefox

Command - Lệnh Shortcut - Phím tắt
Navigation - (Các phím sử dụng khi đang) duyệt Web
Back - Quay lại trang trước Alt+Left Arrow
Backspace
Forward - Tiến tới trang tiếp Alt+Right Arrow
Shift+Backspace
Home - Trang chủ Alt+Home
Open File - Mở file Ctrl+O
Reload - Nạp lại trang Web F5
Ctrl+R
Reload (override cache) - Nạp lại trang Web (ghi đè lên bộ nhớ tạm) Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Stop - Dừng tải trang Esc
Current Page - Trang web đang xem
Go to Bottom of Page - Xuống cuối trang End
Go to Top of Page - Lên đầu trang Home
Move to Next Frame - Chuyển qua khung tiếp theo F6
Move to Previous Frame - Chuyển về khung trước đó Shift+F6
Page Source - Xem mã nguồn HTML Ctrl+U
Print - In trang Ctrl+P
Save Page As - Lưu trang web đang xem Ctrl+S
Text Size: Decrease - Giảm cỡ chữ Ctrl+-
Text Size: Increase - Tăng cỡ chữ Ctrl++
Text Size: Restore - Phục hồi như được định dạng Ctrl+0
Editing - Soạn văn bản
Copy - Cóp Ctrl+C
Cut - Cắt Ctrl+X
Delete - Xóa Delete
Paste - Dán Ctrl+V
Redo - Làm lại (lệnh đã undo) Ctrl+Y
Select All - Chọn tất cả Ctrl+A
Undo - Hoàn tác (bỏ qua thao tác vừa làm) Ctrl+Z
Search - Tìm kiếm
Find - Tìm (trên trang Web hiện tại) Ctrl+F
Find Again - Tìm lại F3 Ctrl+G
Find As You Type Link (hiện bảng tìm nhanh) '
Find As You Type Text (hiện bảng tìm nhanh) /
Find Previous - Hiện lại từ vừa tìm Shift+F3
Web Search - Web tìm kiếm Ctrl+K
Ctrl+E
Windows & Tabs - Các cửa sổ và thẻ (bảng)
Close Tab (đóng thẻ) Ctrl+W
Ctrl+F4
Close Window (đóng cửa sổ trình duyệt) Ctrl+Shift+W
Alt+F4
Move Tab Left (when tab is focused) Ctrl+Left Arrow
Ctrl+Up Arrow
Move Tab Right (when tab is focused) Ctrl+Right Arrow
Ctrl+Down Arrow
Move Tab to Beginning (when tab is focused) Ctrl+Home
Move Tab to End (when tab is focused) Ctrl+End
New Tab - Mở một thẻ mới Ctrl+T
New Window - Mở một cửa sổ mới Ctrl+N
Next Tab - Thẻ tiếp theo Ctrl+Tab
Ctrl+Page Down
Open Address in New Tab - Alt+Enter
Previous Tab - Thẻ trước Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+Page Up
Restore Recently Closed Tab - Mở lại Thẻ vừa đóng Ctrl+Shift+T
Select Tab (1 to 8) - Chuyển đến Thẻ từ 1 đến 8 CtrlAlt+(1 to 8)
Select Last Tab - Chuyển đến thẻ cuối cùng CtrlAlt+9
Tools - Công cụ
Bookmark All Tabs - Đánh dấu tất cả các Thẻ Ctrl+Shift+D
Bookmark This Page - Đánh dấu trang này. Ctrl+D
Bookmarks - Đánh dấu Ctrl+B
Ctrl+I
Caret Browsing F7
Downloads - Tải về Ctrl+J
History - Lịch sử truy cập Ctrl+H
Clear Private Data - Xóa các thông tin cá nhân Ctrl+Shift+Del
Miscellaneous - Tiện ích khác
Complete .com Address - Điền thêm .com vào địa chỉ Web Ctrl+Enter
Complete .net Address - Điền thêm .net vào địa chỉ Web Shift+Enter
Complete .org Address - Điền thêm .org vào địa chỉ Web Ctrl+Shift+Enter
Delete Selected Autocomplete Entry - Xóa các mục điền tự động. Del
Full Screen - Toàn màn hình F11
Select Location Bar - Nhảy tới thanh địa chỉ Alt+D
F6
Ctrl+L
Select or Manage Search Engines
(when Search Bar is focused)
Alt+Up Arrow
Alt+Down Arrow
F4

Theo Mozilla Help Viewer Project. 26 July 2006
Lên trên | Quay lại

Chuyên trang về FireFox
Copyright © 2005-2008 xaydungcauduong.net - mangxd.com - mangxd.net - mangvn.org

 
 
   Trang chủ   |    Liên hệ   

Copyright © 2005-2010 by MangVN.Org.

Website xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024x768 trở lên.
Khả năng tương thích trình duyệt: Internet Explorer 5+: 90%, FireFox 1.5+: 95%
Opera 9.5+: 80% và Google Chrome: 85%.

Thời gian mở trang: 0.046 giây. Số lần truy cập CSDL: 3
Powered by NukeViet. Use Antispam System.