Đưa công cụ tìm kiếm Google VN vào Website của bạn
GoogleVN

Để đưa công cụ tìm kiếm GoogleVN vào Website của bạn, bạn chèn đoạn mã sau vào vị trí muốn đặt trên Web:

Với đoạn mã trên bạn dễ dàng tùy biến và còn có thể đưa Banner Website của mình vào trang kết quả tìm kiếm. Bạn chỉ việc sửa chút ít trong đoạn mã trên:

Chú ý: Chỉ sửa những thông số màu đỏ

 
LH:110; Chiều cao của Banner
LW:370; Chiều rộng của Banner
L:http://xaydungcauduong.net/logo/xaydungcauduong-net.jpg; Địa chỉ của banner
S:http://xaydungcauduong.net; Địa chỉ Website của bạn.
 

Copyright © 2005-2008 xaydungcauduong.net - Admin laser.hp@gmail.com