Các phím tắt trong trình duyệt Opera 9.5 - Keyboard shortcuts

Thứ sáu - 11/07/2008 18:39
Muốn sử dụng máy việt nam tính nhanh và hiệu quả bạn phải thuộc các phím tắt. Với việc sử dụng phần mềm và Lướt Web cũng vậy. Các phím tắt sau đây sẽ giúp bạn lướt Web nhanh hơn trên Opera 9.5.

Các phím chuẩn (Standard keys)

Di chuyển (Movement)

 
Lên 1 dòng - Move one line up
Xuống 1 dòng - Move one line down
Sang phải 1 ký tự -
Move one character to the right
Sang trái 1 ký tự -
Move one character to the left
Lên 1 trang màn hình -
Move one screen-full up
 • Page Up
 • Shift + Space
Xuống 1 trang màn hình -
Move one screen-full down
 • Page Down
 • Space
Sang trái 1 trang màn hình -
Move one screen-full to the left
Ctrl + Page Up
Sang phải 1 trang màn hình -
Move one screen-full to the right
Ctrl + Page Down
Đỉnh trang Web -
Go to top
Home
Cuối trang Web -
Go to bottom
End

Focus

 
Cycle focus forward within active context Tab
Cycle focus backward within active context Shift + Tab
Activate Enter
Exit context or cancel Esc
Display context (right-click) menu Shift + F10
Properties dialogue Alt + Enter

Các phím hệ thống - System keys

 
Mở file - Open file Ctrl + O
Lưu lại trang Web - Save copy of page Ctrl + S
In trang - Print page Ctrl + P
Ẩn vào khay hệ thống - Hide Opera Ctrl + Alt + Shift + H

Các phím có tác dụng khi soạn thảo - Text keys

Sửa chữa - Editing

 
Hoàn tác - Undo recent changes Ctrl + Z
Redo recent changes
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Copy selection to clipboard
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Move selection to clipboard
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Paste from clipboard
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Copy selected text to "Notes" panel Ctrl + Shift + C
Chọn hết - Select all Ctrl + A
Delete selection (or character right of cursor) Delete
Delete selection (or character left of cursor) Backspace
Toggle text-style bold Ctrl + B
Toggle text-style italic Ctrl + I
Toggle text-style underline Ctrl + U
Chuyển chế độ mã hóa từ Hec sang Unicode -
Convert hex to Unicode
Ctrl + Shift + X

Tìm kiếm - Find

 
Tìm chữ - Find text Ctrl + F
Find next instance of text
 • Ctrl + G
 • F3
Find previous instance of text
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Search for text in page (press F9 first to set focus on page)
 • (numeric) /
 • . (period)
Search for text in links in page (press F9 first to set focus on page)
 • Shift + (numeric) /
 • , (comma)

Loading keys

Truy cập - Access

 
Go to your home page
 • Ctrl + Space
 • Alt + Home
Enter a Web address F2
Paste and go in current or new tab Ctrl + Shift + V
Speed Dial Ctrl + 0-9
Enter nickname for fast bookmark access Shift + F2
Save page address as new bookmark Ctrl + D
Save as new bookmark in active bookmark folder Ctrl + Shift + D

Transmission

Reload (get latest version of) page
 • Ctrl + R
 • F5
Reload selected frame
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Stop page loading Esc
Cancel current voice prompt Esc

Phím duyệt trang - Navigation keys

Lịch sử truy cập - History

 
Go to next page in history
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
Go to previous page in history
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
Fast Forward
 • Shift + Backspace
 • Space

Site navigation

Để xóa một phần hay toàn bộ địa chỉ web, toi thanh dia chi va an Ctrl + Backspace

To remove the last part of any Web address (such as a sub-directory) and go to that address, press Ctrl + Backspace.

Chế độ hiển thị - Display modes

 
Xem trang in - Print preview (toggles on/off) Ctrl + Shift + P
Use entire screen for browsing F11
Toggle "Fit to width" Ctrl + F11

Xem mã nguồn - Source

 
View page source Ctrl + U
View source of active frame Ctrl + Shift + U
Validate source of active page or frame Ctrl + Alt + Shift + U

Công cụ phát triển - Developer Tools

 
Mở công cụ dùng cho việc phát triển trình duyệt
Open developer tool
Ctrl + Shift + I

Thu phóng trang - Zooming

 
Increase zoom % by steps of 10
 • Plus
 • Ctrl + Plus
Decrease zoom % by steps of 10
 • Minus
 • Ctrl + Minus
Phục hồi trạng thái gốc -
Restore zoom to 100%
 • *
 • Ctrl + 0
 
Chọn liên kết tiếp theo trong trang -
Select next link in page
Ctrl + ↓
Chọn liên kết trước trong trang -
Select previous link in page
Ctrl + ↑
Truy cập địa chỉ đã chọn -
Follow selected link
Enter
Mở link đã chọn trong 1 table mới -
Open selected link in new tab
Shift + Enter
Mở link đã chọn trong 1 table nền -
Open selected link in background tab
Ctrl + Shift + Enter
Ghi lại link đã chọn
Save link target (such as document or image)
Ctrl + Shift + S

Các phím di chuyển theo không gian - Spatial navigation keys

 
Navigate between links and form elements Shift + ← ↑ → ↓
 

Các phím dùng cho form trên Web - Form keys

 
Đăng nhập tự động điền form sd 'đũa thần' -
Log in/auto-fill form using the Wand
Ctrl + Enter
Tới mục tiếp trong Form -
Go to next element in form
Tab
Trở lại mục trước của form -
Go to previous element in form
Shift + Tab
Đánh dấu 'tích' -
Select form element
 • Space
 • Enter

Phím truy cập - Access keys

 

Toggle HTML access keys Shift + Esc
Enter HTML access keys A-Z and 0-9

Các phím cơ bản trên trang - Page keys: basics

 
Mở table mới -
Browse in new tab
Ctrl + T
Đóng table hiện tại -
Close active tab
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Mở lại table đã đóng -
Undo closing of tab
Ctrl + Shift + T

Tương tác trong môi trường Windows - Application windows

 
Mở cửa sổ mới -
Browse in new application window
Ctrl + N
Đóng cửa sổ hiện tại -
Close application window
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Phím Table: Chuyển đổi - Tab keys: switching

 
Duyệt qua các table theo thứ tự vừa mở-
Cycle to next tab (defaults to recently used order)
Ctrl + Tab
Duyệt qua các table theo thứ tự cũ hơn -
Cycle to previous tab (defaults to recently used order)
Ctrl + Shift + Tab
Chuyển sang table trước -
Switch to previous tab on tab bar
Ctrl + Shift + F6
Chuyển sang table tiếp -
Switch to next tab on tab bar
Ctrl + F6

Panel keys: activation

 
Toggle last active panel with panel selector F4
Toggle last active panel Shift + F4
Activate panels for keyboard navigation F7
Expand all folders/views in panel Shift + →
Collapse all folders/views in panel Shift + ←
Open "Search" panel Ctrl + Shift + 1
Open "Bookmarks" panel
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
Open "Mail" panel Ctrl + Shift + 3
Open "Contacts" panel Ctrl + Shift + 4
Open "Chat" panel Ctrl + Shift + 5
Open "Notes" panel Ctrl + Shift + 6
Open "Transfers" panel Ctrl + Shift + 7
Open "History" panel
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
Open "Links" panel Ctrl + Shift + 9
Open "Windows" panel Ctrl + Shift + 0

Panel keys: actions

Bookmarks

 
Open bookmark Enter
Open bookmark in new tab Shift + Enter
Open bookmark in background tab Ctrl + Shift + Enter

Mail

 
Mark all e-mail in selected view as read Ctrl + Shift + A

Contacts

 
Show messages associated with contact Enter
Compose message to contact Shift + Enter

Transfers

 
Open transferred file Enter

Preferences

 
Edit your preferences
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
Quickly edit most popular preferences F12
Edit browser appearance Shift + F12

Focus keys

 
Set focus to Web page (to enable keyboard navigation) F9
Set focus to address field
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Set focus to search field Ctrl + E
Set focus to personal bar (only when you have search fields) Shift + F7
Restore original address in address field and set focus to page Esc

Manager pages

 
Manage bookmarks
 • Ctrl + Shift + B
Manage transfers
 • Ctrl + J
Manage history
 • Ctrl + Shift + H
Manage links Ctrl + Shift + L

E-mail keys: reading and sending

Basics

 
Check e-mail Ctrl + K
Write new message Ctrl + M
Attach files to message Ctrl + O
Upload queued messages to mail server Ctrl + Shift + K
Send composed message
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Navigation

 
Go to next message J
Go to previous message U
Go to next unread message
 • H
 • Shift + J
Go to previous unread message
 • Y
 • Shift + U
Move one screen-full up Shift + Space
Move one screen-full down, then go to next unread Space
Scroll up in message body (even if focus on message list) Alt + ↑
Scroll down in message body (even if focus on message list) Alt + ↓
Set focus to message list F8
Set focus to message F9

Threads

 
Expand all threads Shift + →
Collapse all threads Shift + ←
Mark thread as read M
Mark thread as read, go to next unread N

E-mail keys: managing

Đánh dấu - Marking

 
Mark selected message as read K
Mark selected message as read, and go to next unread e-mail G
Mark selected message as read, and go to previous unread e-mail T
Mark selected message as unread Shift + K
Mark all messages in active view as read Ctrl + Shift + A
Move selected message to Trash Delete
Delete selected message permanently, without moving to Trash Shift + Delete

Trả lời - Responding

 
Reply to message R
Reply to all recipients of message, including sender Shift + R
Forward message F
Redirect message D
Continue editing message (Drafts, Outbox, and Sent views) Enter
Focus "Quick reply" field
 • Q
 • Shift + F9

Handling

 
Save sender's address as new contact A
Save attachments Shift + S
Label message (for example important or funny) L, 1-7
View all messages associated with sender E
Copy raw message data to clipboard C

Xem - Viewing

 
Toggle different layout of message list and message body I

Pím chat - Chat keys

 
Download and list available rooms on chat server Ctrl + Shift + J
Set focus to chat input field Shift + F9

Phím trợ giúp - Help keys

 
Open Opera's help window F1
Search while viewing help page Ctrl + F

Phím tắt đơn - Single-key shortcuts

Theo mặc định  Opera 9.5 tắt chế độ phím tắt đơn để tránh gõ nhầm phím khi duyệt Web (Opera 9.2 để mặc định). Để kích hoạt trở lại, bạn đánh dấu vào ô "Enable single-key shortcuts" trong Preferences > Advanced > Shortcuts.

Opera 9.5 disables the following single-key shortcuts, which were enabled by default in Opera 9.2 and previous. To re-enable these shortcuts, check the box marked "Enable single-key shortcuts" in Preferences > Advanced > Shortcuts.

 
Function - chức năng
Single-Key Shortcut - Phím tắt đơn
Switch to previous tab on tab bar 1
Switch to next tab on tab bar 2
Cycle through frames in page 3 and Shift + 3
Minimize tab 4
Restore/Maximize tab 5
Restore zoom to 100% 6
Zoom out by 100% 7
Zoom in by 100% 8
Zoom out by 10% 9
Zoom in by 10% 0
Cycle through links in page A and Q
Cycle through headers in page S and W
Cycle through elements in page D and E
Toggle between author mode and user mode Shift + G
Address bar history drop-down H
Load and display all images I
Toggle loading of images Shift + I
Speak selected text V
Forward X
Fast forward Shift + X
Back Z
Rewind Shift + Z

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Những tính năng của NukeViet CMS 4.0

Giới thiệu chung Mã nguồn mở NukeViet là sản phẩm của sự làm việc chuyên nghiệp: Để xây dựng lên NukeViet 4, đội ngũ phát triển đã thành lập công ty VINADES.,JSC. Trong quá trình phát triển NukeViet 4, VINADES.,JSC đã hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp hosting trong và ngoài nước để thử nghiệm host,...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập185
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm182
 • Hôm nay31,692
 • Tháng hiện tại625,362
 • Tổng lượt truy cập63,333,500
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây