Cài đặt webserver Apache, Perl, MySql, Php trên nền windows XP

Thứ tư - 27/09/2006 10:54
Có nhiều phương pháp để tao webserver apache trên nền windows (localhost). Phương pháp đơn giản nhất là dùng các chương trình dựng sẵn như Appserv (http://www.appservnetwork.com)/, VertrigoServ (http://vertrigo.sourceforge.net)/... Nhưng hạn chế của chúng là việc sắp xếp các thư mục, phiên bản của các chương trình con, các chế độ cài đặt... không đúng theo yêu cầu của người sử dụng. Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt localhost “thủ công”, tuy hơi cầu kỳ, nhưng đổi lại, bạn có thể làm chủ hoàn toàn webserver của mình, chỉnh sửa, cài đặt, nâng cấp... tùy ý.

I.Các chương trình cần thiết:

1. ActivePerl-5.8.8.817

Tải file:


http://downloads.activestate.com/.../ActivePerl-5.8.8.817....msi
2. ImageMagick 6.2.7

Tải file:


http://prdownloads.sourceforge.net/.../ImageMagick...dll.exe
3. mysql-5.0.21

Tải file:


http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.21...
4. MySQL Administrator 1.1

Tải file:


http://dev.mysql.com/get/Downloads/.../mysql...
5. Apache 1.3.35

Tải file:


http://apache.rediska.ru/httpd/binaries/win32/apache...src.msi
6.Php 5.1.4

Tải file:

PHP 5.1.4 installer:


http://www.php.net/get/php-5.1.4-installer.exe/from/a/mirror


PHP 5.1.4 zip package:


http://www.php.net/get/php-5.1.4-Win32.zip/from/a/mirror
7. phpMyAdmin-2.8.1

Tải file:


http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.8.1.zip
8. ZendOptimizer 3.0

Tải file:


http://downloads.zend.com/optimizer/3.0.0/ZendOptimizer...i386.exe
9. SPECTral Personal SMTP Server

Tải file:


http://spsmtp.net.ru/download/spsmtp.zip
II.Chuẩn bị cài đặt:

Để chuẩn bị cho việc cài đặt localhost, bảo đảm công sức, thời gian bỏ ra sẽ đem
đến thành công, bạn hãy thực hiện các bước chuẩn bị dưới đây:1. Xóa bỏ các chương trình liên quan đến webserver được cài đặt từ trước:

Có thể trước đó bạn đã cài thử một số chương trình liên quan đến webserver. Hãy
xóa bỏ chúng theo trình tự (Nếu chưa bao giờ cài webserver, có thể bỏ qua bước
này):- Vào Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services


Tại đây sẽ thể hiện danh sách các dịch vụ đang được sử dụng trong windows.
Hãy lần lượt tìm đến các dịch vụ có tên Apache (hoặc Apache 1, Apache 2) và
MySQL, nhấn chuột vào chúng, bạn sẽ thấy ở cột bên phải hiện lên các dòng điều
khiển như Tắt, Bật, Tạm ngưng hoạt động, Khởi động lại dịch vụ... Nếu có dòng
chữ Stop the service, bạn hãy mạnh dạn nhấn chuột vào nó. Mục đích của ta là tắt
dịch vụ trước khi xóa bỏ chúng.- Vào Start -> Control Panel -> Add or remove Programs


Tại đây chúng ta cần xóa tất cả các chương trình có liên quan đến webserver
được cài đặt từ trước (Ví dụ: Appserv, VertrigoServ, Php, MySql, Perl... Nếu
chưa bao giờ cài webserver, có thể bỏ qua bước này).- Vào Start -> All Programs -> Run... Tại cửa sổ mới hiện lên, gõ dòng lệnh:
php.ini. Nếu file php.ini này được mở ra thì nhiệm vụ của ta là phải vào
C:windows, tìm đến file php.ini và xóa nó đi.2.Khởi động lại máy.

Vào Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services kiểm tra xem còn
các dịch vụ Apache và MySQL hay không. Nếu chúng không xuất hiện nữa thì việc
chuẩn bị cài đặt mới của bạn mới thành công.3.Tạo các thư mục cho webserver:

Bạn có thể đặt nơi chứa các chương trình tạo webserver cũng như webroot tại bất
kỳ vị trí nào trên máy tính, tùy theo sở thích từng người. Nhưng để dễ dàng quản
lý, tạo đường link ngắn gọn, mô phỏng webserver trên máy chủ linux mà bạn sẽ
thuê trong tương lai, hãy tạo các thư mục theo cách dưới đây:

- D:Perl

- D:ImageMagick

- D:MySQL

- D:MySQLAdmin

- D:Apache

- D:php

- D:zend

- D:www

- D:wwwlogs

- D:wwwpublic_html

- D:wwwcgi

- D:wwwusers

III.Cài đặt

Quá trình cài đặt không phức tạp, nhưng đòi hỏi phải chính xác và tuân thủ theo
đúng trình tự. Bạn cần thực hiện lần lượt các bước dưới đây:1. ActivePerl:

Sau khi cho chạy file cài đặt ActivePerl-5.8.8.817-MSWin32-x86-257965.msi đã
được tải về trước đó, bạn sẽ được hướng dẫn cài ActivePerl trên nền windows. Các
khai báo cài đặt để mặc định như chương trình yêu cầu, ngoại trừ vị trí cài đặt.
Chương trình đề nghị cài vào C:/Perl, nhưng chúng ta chọn vị trí D:Perl như đã
thỏa thuận trước


Sau khi cài đặt xong, khởi động: D:Perlinperl.exe. Nếu hiện lên cửa sổ
rỗng tức là bạn đã cài đặt thành công.

2. ImageMagick

Nhấn chuột vào file ImageMagick-6.2.7-5-Q16-windows-dll.exe đã được tải về từ
trước, bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt ImageMagick. Song có thể dũng cảm nhấn
Enter, trừ trường hợp chọn vị trí cài đặt và cài addon vào ActivePerl. Vị trí
cài đặt sẽ là D:ImageMagick


Chọn chế độ addon cho Perl


3.MySQL:

Giải nén và cho chạy file Setup.exe.

Chọn Custom


Chọn thư mục cài đặt: D:MySQL


Skip Sign-Up


Configure The MySql Server Now > Finish


- Chọn Detailed Configuration

- Chọn Developer Machine

- Chọn Multifunctional Database

- Chọn: MySQLdata


- Decision Support (DSS)/OLAP

- Enable TCP/IP Networking, port Number 3306, Enable Strict Mode

- Standard Character Set

- Install As Windows Service, Service Name: MySQL, Launch the MySQL Server
automatically, Include Bin Directory in Windows PATH

- Modify Security Settings, gõ password (123456), enable root access from
machines


- Execute, sẽ hiện ra bảng thông báo cài đặt thành công.

- Nhấn Finish.

- Chạy: Start/Programs/Mysql/mysql 5.0/Mysql Command Line Client, khai báo
password là pasword mà bạn đã khai khi cài MySQL (123456). Nếu đúng, bạn sẽ nhận
được lời chào mừng


USE mysql;

SELECT * FROM user;

DELETE FROM user;

Gõ: INSERT INTO user VALUES ('localhost','login',OLD_PASSWORD('123456'), 'Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y', 'Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','','','','','0','0','0','0');

(26 lần Y, 4 lần '' và 4 lần 0);

FLUSH PRIVILEGES;

SELECT * FROM user;Nếu hiện ra bảng với đúng thông số mà bạn đã khai báo, việc cài đặt đã thành
công.


4.Cài MySQL Administrator:

Chọn thư mục cài đặt: MySQLAdmin. Các mục khác để như mặc định


5.Cài apache 1.3.35:

Khai báo: Network domain: localhost


Chọn custom


Chọn thư mục cài đặt: D:/


6.Cài Php 5.1.4

- Chạy file php-5.1.4-installer.exe

Chọn advanced


Chọn thư mục cài đặt: D:php


Do you want to create backups of the replaced files: Y


Destination Folder: D:phpuploadtemp


Localhost, admin@localhost


Display all errors warnings and notices


Apache


Php, phtml, php3


- Giải nén file php-5.1.4-Win32.zip vào một thư mục bất kỳ (ví dụ vào thư mục
php-5.1.4-Win32). Copy toàn bộ nội dung của thư mục này vào thư mục
D:php.


- Kết nối Php với Apache:

+ Mở file: httpd.conf trong thư mục D:Apacheconf, xóa toàn bộ nội dung của nó
và thay bằng:

 

Trích:


### Phan 1: Cau hinh chung

#ServerType standalone

ServerRoot "D:/Apache"

PidFile D:/www/logs/httpd.pid

ScoreBoardFile D:/www/logs/apache_runtime_status

#ResourceConfig conf/srm.conf

#AccessConfig conf/access.conf

Timeout 300

KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 15

MaxRequestsPerChild 0

ThreadsPerChild 50

#Listen 3000

#Listen 12.34.56.78:80

#BindAddress *#

# Ho tro cac module ket noi (DSO)

##LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so

LoadModule status_module modules/mod_status.so

LoadModule info_module modules/mod_info.so

#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

#LoadModule anon_auth_module modules/mod_auth_anon.so

#LoadModule dbm_auth_module modules/mod_auth_dbm.so

#LoadModule digest_auth_module modules/mod_auth_digest.so

#LoadModule digest_module modules/mod_digest.so

#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so

#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so

#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so

#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so

LoadModule php5_module "D:/php/php5apache.dll"ClearModuleList

#AddModule mod_vhost_alias.c

AddModule mod_env.c

AddModule mod_log_config.c

#AddModule mod_mime_magic.c

AddModule mod_mime.c

AddModule mod_negotiation.c

AddModule mod_status.c

AddModule mod_info.c

AddModule mod_include.c

AddModule mod_autoindex.c

AddModule mod_dir.c

AddModule mod_isapi.c

AddModule mod_cgi.c

AddModule mod_asis.c

AddModule mod_imap.c

AddModule mod_actions.c

#AddModule mod_speling.c

AddModule mod_userdir.c

AddModule mod_alias.c

AddModule mod_rewrite.c

AddModule mod_access.c

AddModule mod_auth.c

#AddModule mod_auth_anon.c

#AddModule mod_auth_dbm.c

#AddModule mod_auth_digest.c

#AddModule mod_digest.c

#AddModule mod_proxy.c

#AddModule mod_cern_meta.c

#AddModule mod_expires.c

#AddModule mod_headers.c

#AddModule mod_usertrack.c

#AddModule mod_unique_id.c

AddModule mod_so.c

AddModule mod_setenvif.c

AddModule mod_php5.c#ExtendedStatus On### Phan 2: Cau hinh server chinh

#Port 80

ServerAdmin admin@localhost

ServerName localhostDocumentRoot "D:/www/public_html"Options FollowSymLinks ExecCGI Indexes

AllowOverride NoneOptions Indexes Includes

AllowOverride All

Allow from allUserDir "D:/www/users/"#

# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit

# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec

#

# Order allow,deny

# Allow from all

#


#

# Order deny,allow

# Deny from all

#


#


DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3

AccessFileName .htaccess

Order allow,deny

Deny from all

Satisfy All

#CacheNegotiatedDocsUseCanonicalName On

TypesConfig conf/mime.types

DefaultType text/plain

MIMEMagicFile conf/magic

HostnameLookups OffErrorLog D:/www/logs/error.log

LogLevel warn

LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i""
combined

LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer

LogFormat "%{User-agent}i" agentCustomLog D:/www/logs/access.log common

CustomLog D:/www/logs/referer.log referer

CustomLog D:/www/logs/agent.log agent

CustomLog D:/www/logs/access.log combinedServerSignature OnAlias /icons/ "D:/Apache/icons/"Options Indexes MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

Alias /manual/ "D:/Apache/htdocs/manual/"Options Indexes FollowSymlinks MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

ScriptAlias /cgi/ "D:/www/cgi/"

ScriptAlias /cgi-bin/ "D:/www/cgi/"

AllowOverride All

Options ExecCGIIndexOptions FancyIndexingAddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzipAddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*

AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*

AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*

AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe

AddIcon /icons/binhex.gif .hqx

AddIcon /icons/tar.gif .tar

AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv

AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip

AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps

AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf

AddIcon /icons/text.gif .txt

AddIcon /icons/c.gif .c

AddIcon /icons/p.gif .pl .py

AddIcon /icons/f.gif .for

AddIcon /icons/dvi.gif .dvi

AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu

AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl

AddIcon /icons/tex.gif .tex

AddIcon /icons/bomb.gif coreAddIcon /icons/back.gif ..

AddIcon /icons/hand.right.gif README

AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^

AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^DefaultIcon /icons/unknown.gif#AddDescription "GZIP compressed document" .gz

#AddDescription "tar archive" .tar

#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgzReadmeName README

HeaderName HEADERIndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,tAddType application/x-tar .tgz

AddEncoding x-compress .Z

AddEncoding x-gzip .gz .tgz

#AddType application/x-compress .Z

#AddType application/x-gzip .gz .tgzAddLanguage da .dk

AddLanguage nl .nl

AddLanguage en .en

AddLanguage et .ee

AddLanguage fr .fr

AddLanguage de .de

AddLanguage el .el

AddLanguage he .he

AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8

AddLanguage it .it

AddLanguage ja .ja

AddCharset ISO-2022-JP .jis

AddLanguage kr .kr

AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr

AddLanguage nn .nn

AddLanguage no .no

AddLanguage pl .po

AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl

AddLanguage pt .pt

AddLanguage pt-br .pt-br

AddLanguage ltz .lu

AddLanguage ca .ca

AddLanguage es .es

AddLanguage sv .sv

AddLanguage cs .cz .cs

AddLanguage ru .ru

AddLanguage zh-TW .zh-tw

AddCharset Big5 .Big5 .big5

AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251

AddCharset CP866 .cp866

AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru

AddCharset KOI8-R .koi8-r

AddCharset UCS-2 .ucs2

AddCharset UCS-4 .ucs4

AddCharset UTF-8 .utf8

LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca
es sv tw

AddType application/x-httpd-php .php

AddType application/x-httpd-php .php3

AddType application/x-httpd-php-source .phpsAddHandler cgi-script .cgi .plAddType text/html .shtml

AddHandler server-parsed .shtml#AddHandler send-as-is asis#AddHandler imap-file map#AddHandler type-map varBrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive

BrowserMatch "MSIE 4.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0BrowserMatch "RealPlayer 4.0" force-response-1.0

BrowserMatch "Java/1.0" force-response-1.0

BrowserMatch "JDK/1.0" force-response-1.0

SetHandler server-status

Order deny,allow

# Deny from all

Allow from localhostSetHandler server-info

Order deny,allow

# Deny from all

# Allow from localhost

#

# Deny from all

# ErrorDocument 403

http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi


#
### Phan 3: Virtual Hosts

##

# ServerAdmin

webmaster@dummy-host.example.com


# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com

# ServerName dummy-host.example.com

# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log

# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common

#


 

+ Mở file: C:Windowsphp.ini, xóa toàn bộ nội dung của nó và thay bằng:

 


Trích:

[php];;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Language Options ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;engine = On

zend.ze1_compatibility_mode = Off

short_open_tag = On

asp_tags = Off

precision = 12

y2k_compliance = On

output_buffering = 4096

;output_handler =

zlib.output_compression = Off

;zlib.output_handler =

implicit_flush = Off

unserialize_callback_func=

serialize_precision = 100

allow_call_time_pass_reference = Off

safe_mode = Off

safe_mode_gid = Off

safe_mode_include_dir =

safe_mode_exec_dir =

safe_mode_allowed_env_vars = PHP_

safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH

;open_basedir =

disable_functions =

disable_classes =

;highlight.string = #DD0000

;highlight.comment = #FF9900

;highlight.keyword = #007700

;highlight.bg = #FFFFFF

;highlight.default = #0000BB

;highlight.html = #000000

; ignore_user_abort = On

; realpath_cache_size=16k

; realpath_cache_ttl=120

expose_php = On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Resource Limits ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;max_execution_time = 30

max_input_time = 60

memory_limit = 8M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Error handling and logging ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

display_errors = On

display_startup_errors = Off

log_errors = Off

log_errors_max_len = 1024

ignore_repeated_errors = Off

ignore_repeated_source = Off

report_memleaks = On

track_errors = Off

;html_errors = Off

;docref_root = "/phpmanual/"

;docref_ext = .html

;error_prepend_string = ""

;error_append_string = "
"

;error_log = filename

;error_log = syslog

;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Data Handling ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;arg_separator.output = "&"

;arg_separator.input = ";&"

variables_order = "EGPCS"register_globals = On

register_long_arrays = On

register_argc_argv = Off

auto_globals_jit = On

post_max_size = 8M

magic_quotes_gpc = On

magic_quotes_runtime = Off

magic_quotes_sybase = Off

auto_prepend_file =

auto_append_file =

default_mimetype = "text/html"

;default_charset = "iso-8859-1"

;always_populate_raw_post_data = On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Paths and Directories ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;include_path = ".;c:phpincludes"

doc_root =

user_dir =

extension_dir = "D:phpext"

enable_dl = On

; cgi.force_redirect = 1

; cgi.nph = 1

; cgi.redirect_status_env = ;

; fastcgi.impersonate = 1;

; fastcgi.log = 0

;cgi.rfc2616_headers = 0

;;;;;;;;;;;;;;;;

; File Uploads ;

;;;;;;;;;;;;;;;;file_uploads = On

upload_tmp_dir = D:phpuploadtemp

upload_max_filesize = 2M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Fopen wrappers ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;allow_url_fopen = On

;from="john@doe.com"

; user_agent="PHP"

default_socket_timeout = 60

; auto_detect_line_endings = Off

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Dynamic Extensions ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;extension=php_mbstring.dll

;extension=php_bz2.dll

;extension=php_curl.dll

;extension=php_dba.dll

extension=php_dbase.dll

;extension=php_exif.dll

;extension=php_fdf.dll

;extension=php_filepro.dll

extension=php_gd2.dll

extension=php_gettext.dll

;extension=php_ifx.dll

;extension=php_imap.dll

;extension=php_interbase.dll

;extension=php_ldap.dll

;extension=php_mcrypt.dll

;extension=php_mhash.dll

;extension=php_mime_magic.dll

extension=php_ming.dll

;extension=php_mssql.dll

;extension=php_msql.dll

extension=php_mysql.dll

;extension=php_oci8.dll

;extension=php_openssl.dll

;extension=php_oracle.dll

extension=php_pgsql.dll

;extension=php_shmop.dll

;extension=php_snmp.dll

extension=php_sockets.dll

;extension=php_sqlite.dll

;extension=php_sybase_ct.dll

;extension=php_tidy.dll

;extension=php_xmlrpc.dll

;extension=php_xsl.dll

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Module Settings ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[Date]

;date.timezone =[Syslog]

define_syslog_variables = Off[mail function]

SMTP = localhost ; for Win32 only

smtp_port = 25

sendmail_from= admin@localhost ; for Win32 only[SQL]

sql.safe_mode = Off[ODBC]

;odbc.default_db = Not yet implemented

;odbc.default_user = Not yet implemented

;odbc.default_pw = Not yet implementedodbc.allow_persistent = On

odbc.check_persistent = On

odbc.max_persistent = -1

odbc.max_links = -1

odbc.defaultlrl = 4096

odbc.defaultbinmode = 1[MySQL]

mysql.allow_persistent = On

mysql.max_persistent = -1

mysql.max_links = -1

mysql.default_port =

mysql.default_socket =

mysql.default_host =

mysql.default_user =

mysql.default_password =

mysql.connect_timeout = 60

mysql.trace_mode = Off[MySQLi]

mysqli.max_links = -1

mysqli.default_port = 3306

mysqli.default_socket =

mysqli.default_host =

mysqli.default_user =

mysqli.default_pw =

mysqli.reconnect = Off[mSQL]

msql.allow_persistent = On

msql.max_persistent = -1

msql.max_links = -1[PostgresSQL]

pgsql.allow_persistent = On

pgsql.auto_reset_persistent = Off

pgsql.max_persistent = -1

pgsql.max_links = -1

pgsql.ignore_notice = 0

pgsql.log_notice = 0[Sybase]

sybase.allow_persistent = On

sybase.max_persistent = -1

sybase.max_links = -1

;sybase.interface_file = "/usr/sybase/interfaces"

sybase.min_error_severity = 10

sybase.min_message_severity = 10

sybase.compatability_mode = Off[Sybase-CT]

sybct.allow_persistent = On

sybct.max_persistent = -1

sybct.max_links = -1

sybct.min_server_severity = 10

sybct.min_client_severity = 10[bcmath]

bcmath.scale = 0[browscap]

;browscap = extra/browscap.ini[Informix]

ifx.default_host =

ifx.default_user =

ifx.default_password =

ifx.allow_persistent = On

ifx.max_persistent = -1

ifx.max_links = -1

ifx.textasvarchar = 0

ifx.byteasvarchar = 0

ifx.charasvarchar = 0

ifx.blobinfile = 0

ifx.nullformat = 0[Session]

session.save_handler = files

; session.save_path = "N;/path"

; session.save_path = "N;MODE;/path"

;session.save_path = "/tmp"

session.use_cookies = 1

; session.use_only_cookies = 1

session.name = PHPSESSID

session.auto_start = 0

session.cookie_lifetime = 0

session.cookie_path = /

session.cookie_domain =

session.serialize_handler = php

session.gc_probability = 1

session.gc_divisor = 1000

session.gc_maxlifetime = 1440

session.bug_compat_42 = 0

session.bug_compat_warn = 1

session.referer_check =

session.entropy_length = 0

session.entropy_file =

;session.entropy_length = 16

;session.entropy_file = /dev/urandom

session.cache_limiter = nocache

session.cache_expire = 180

session.use_trans_sid = 0

session.hash_function = 0

session.hash_bits_per_character = 4

url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeent
ry"

session.save_path= D:phpsessiondata ; argument passed to
save_handler[MSSQL]

mssql.allow_persistent = On

mssql.max_persistent = -1

mssql.max_links = -1

mssql.min_error_severity = 10

mssql.min_message_severity = 10

mssql.compatability_mode = Off

;mssql.connect_timeout = 5

;mssql.timeout = 60

;mssql.textlimit = 4096

;mssql.textsize = 4096

;mssql.batchsize = 0

;mssql.datetimeconvert = On

mssql.secure_connection = Off

;mssql.max_procs = -1

;mssql.charset = "ISO-8859-1"[Assertion]

;assert.active = On

;assert.warning = On

;assert.bail = Off;assert.callback = 0

;assert.quiet_eval = 0[Verisign Payflow Pro]

pfpro.defaulthost = "test-payflow.verisign.com"

pfpro.defaultport = 443

pfpro.defaulttimeout = 30

;pfpro.proxyaddress =

;pfpro.proxyport =

;pfpro.proxylogon =

;pfpro.proxypassword =[COM]

;com.typelib_file =

;com.allow_dcom = true

;com.autoregister_typelib = true

;com.autoregister_casesensitive = false

;com.autoregister_verbose = true[mbstring]

;mbstring.language = Japanese

;mbstring.internal_encoding = EUC-JP

;mbstring.http_input = auto

;mbstring.http_output = SJIS

;mbstring.encoding_translation = Off

;mbstring.detect_order = auto

;mbstring.substitute_character = none;

;mbstring.func_overload = 0

;mbstring.strict_encoding = Off[FrontBase]

;fbsql.allow_persistent = On

;fbsql.autocommit = On

;fbsql.default_database =

;fbsql.default_database_password =

;fbsql.default_host =

;fbsql.default_password =

;fbsql.default_user = "_SYSTEM"

;fbsql.generate_warnings = Off

;fbsql.max_connections = 128

;fbsql.max_links = 128

;fbsql.max_persistent = -1

;fbsql.max_results = 128

;fbsql.batchSize = 1000[gd]

;gd.jpeg_ignore_warning = 0[exif]

;exif.encode_unicode = ISO-8859-15

;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE

;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE

;exif.encode_jis =

;exif.decode_jis_motorola = JIS

;exif.decode_jis_intel = JIS[Tidy]

;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg

tidy.clean_output = Off[soap]

soap.wsdl_cache_enabled=1

soap.wsdl_cache_dir="/tmp"

soap.wsdl_cache_ttl=86400; Local Variables:

; tab-width: 4

; End

 


+ Copy files:

D:phpphp5ts.dll -> C:WINDOWSsystem32php5ts.dll

D:phplibmysql.dll -> C:WINDOWSsystem32libmysql.dll


7.Cài phpmyadmin

Giải nén file phpMyAdmin-2.8.1.zip ta sẽ có thư mục phpMyAdmin-2.8.1. Hãy đổi
tên nó thành phpMyAdmin và chép nó vào D:/www/public_html/.


Mở file config.default.php trong thư mục
D:wwwpublic_htmlphpMyAdminlibraries, tìm đến đoạn (dòng 71-73):

 


PHP Code:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';    // Authentication method (config, http or cookie based)?


$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user


$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';          // MySQL password (only needed 

Sửa thành:

 


PHP Code:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';    // Authentication method (config, http or cookie based)?


$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user


$cfg['Servers'][$i]['password']      = '123456';          // MySQL password (only needed 123456 chỉ mang tính cá nhân, chính là password mà bạn đã khai báo khi cài MySQL.


8.Cài ZendOptimizer

Bạn hãy cho chạy file ZendOptimizer-3.0.0-Windows-i386.exe. Khi có đề nghị chọn
thư mục cài đặt, hãy chọn D:zend mà ta đã tạo từ trước


Sau khi nhấn nút Next, chương trình cài đặt tự động nhận dạng loại hình
webserver được cài đặt trên máy. Trong trường hợp của chúng ta là Apache 1.x
(Install detected: 1.3.35).

Nhấn Next, bạn sẽ phải chọn thư mục chứa file php.ini. Như cách cài đặt php được
hướng dẫn ở trên thì file này nằm trong thư mục C:windows.

Tiếp theo ta phải chọn nơi chứa thư mục conf. Chương trình cài đặt đề nghị
D:Apache. Bạn đồng ý và nhấn Next


Bước tiếp theo bạn phải chọn thư mục là webroot. Như hướng dẫn ở trên,
webroot sẽ là D:wwwpublic_html. Hãy chỉ ra nó


Nhấn Next, Install, bạn sẽ nhận được thông báo là chương trình sẽ tự động tắt
webserver và bật sau khi thực hiện xong việc cài đặt ZendOptimizer. Bạn hãy đồng
ý việc này. Trong nháy mắt bạn đã cài thành công ZendOptimizer!


9.Cài SPECTral Personal SMTP Server hỗ trợ sendmail

- Giải nén file spsmtp.zip, mở thư mục vừa giải nén ra, chép toàn bộ nội dung
của nó vào D:SPECTral

- Cho chạy file spsmtp.exe, vào phần Options -> Options... và khai báo


IV.Kiểm tra:1. Kiểm tra CGI:

Tạo file cgitest.bat với nội dung sau và lưu vào D:/www/cgi:

 


Trích:


@echo off

echo Content-type: text/html

echo.

echo.

echo CGI chay OK - cgitest.bat!
Chạy

http://localhost/cgi/cgitest.bat
hoặc

http://localhost/cgi-bin/cgitest.bat
2. Kiểm tra php:

Tạo file phptest.php với nội dung sau và lưu vào D:/www/public_html:

 


PHP Code:


echo "PHP chay OK - phptest.php!

"
;


phpinfo();


?>


Chạy

http://localhost/phptest.php
3. Kiểm tra GD:

Tạo file gdtest.php với nội dung sau và lưu vào D:/www/public_html:

 


PHP Code:

$pic=imagecreate(350,100);

$piccolor=imagecolorallocate($pic255,255,255);

$textcolor=imagecolorallocate($pic0,0,0);

$linecolor=imagecolorallocate($pic0,0,255);

$text="GD test successful - gdtest.php!";

imagerectangle($pic1,99349,0$linecolor);

imagestring($pic,5,30,40$text$textcolor);

header("content-type: image/png");

imagepng($pic);

imagedestroy($pic);

?>

chạy

http://localhost/gdtest.php
.4.Kiểm tra SMTP:

Tạo file smtptest.php với nội dung sau trong D:/www/public_html:

 


PHP Code:


if(!isset($go)) {


echo 
"";


echo 
"Email:
name=email type=text size=30>"
;

echo 
"";


echo 
"";


}

else {

mail("$email""Test""SMTP chay OK - smtptest.php!");


echo 
"Hay kiem tra thu ".$email;


}

?>


chạy

http://localhost/smtptest.php
12.5 Kiểm tra MySQL:Tạo file mysqltest.php với nội dung dưới đây và lưu vào D:/www/public_html:

 


PHP Code:


if(!isset($go)) {


echo 
"";


echo 
"Password của root: ";


echo 
" ";


echo 
"";


echo 
"";


}

else {

if(!@
mysql_connect("localhost","root","$pass")) {


echo 
"Loi ket noi CSDL:
"
;


echo 
mysql_error();


exit();

}

echo 
"MySQL chay OK - mysqltest.php!";


}

?>


Chạy

http://localhost/mysqltest.php
, khai báo Password là password mà bạn đã từng
khai báo khi cài đặt MySQL.

V.Cài Apachemonitor:

Ở apache 1.x không có file ApacheMonitor.exe - một công cụ nhỏ gọn được đặt tại
System Tray, dùng để bật, tắt, khởi động lại Apache services. Bạn hãy tải file
ApacheMonitor.rar được đính kèm bài viết này về, unzip, chép file
ApacheMonitor.exe vào thư mục D:Apachein. Khởi động file này, bạn sẽ thấy một
icon nhỏ hiện ra cạnh khu vực đồng hồ máy tính. Nếu hình tam giác trong icon này
màu xanh - Apache đang chạy ổn định, nếu màu đỏ - server có vấn đề.

Hãy cho công cụ này luôn chạy khi khởi động máy bằng cách: Vào Start -> All
Programs -> Startup, nhấn chuột phải vào dòng chữ này -> Open. Tại cửa sổ mới,
nhấn chuột phải vào một khoảng trống bất kỳ, chọn New -> Shortcut -> Browse, chỉ
ra vị trí của file ApacheMonitor (sẽ là D:ApacheinApacheMonitor.exe) -> Next
-> Finish.

Nếu tất cả các bước kiểm tra trên đều đem lại kết quả tốt, tức là bạn đã cài đặt
thành công webserver apache trên nền windows XP rồi đấy. Việc còn lại là khởi
động lại máy và bắt tay vào việc cài đặt nukeviet.
ApacheMonitor.rar

Nguồn tin: Anh Tú - nukevn.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) là công ty mã nguồn mở đầu tiên của Việt Nam sở hữu riêng một mã nguồn mở nổi tiếng và đang được sử dụng ở hàng ngàn website lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực. Wbsite đang hoạt động chính thức: http://vinades.vn/ Ra đời từ hoạt động của tổ chức...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay9,249
  • Tháng hiện tại226,659
  • Tổng lượt truy cập61,768,936
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây